เกี่ยวกับเรา


สำนักทรัพย์สินและรายได้

สำนักทรัพย์สินและรายได้เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของสภาประจำสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ จัดหา จัดสรรรายได้หรือผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามระเบียบสภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการจัดหาจัดสรรรายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2543

การจัดตั้งสำนักทรัพย์สินและรายได้ให้เป็นหน่วยงานหลักในการบริการ จัดการหารายได้และผลประโยชน์ทำให้มหาวิทยาลัยฯ มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง ซึ่งภาระงานของสำนักทรัพย์สินและรายได้จะเริ่มตั้งแต่จัดหารายได้ จัดสรรรายได้และผลประโยชน์ตลอดจนประเมินผลรายงานการจัดหารายได้และผลประโยชน์ และแม้สำนักทรัพย์สินและรายได้จะเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการบริหารจัดการด้านรายได้และผลประโยชน์มหาวิทยาลัยฯ โดยตรงแต่ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการจัดหา จัดสรรรายได้และผลประโยชน์ ผลดี ที่บังเกิดขึ้นในภาพรวมของการบริหารจัดการโดยสำนักทรัพย์สินและรายได้ คือ การรักษารายได้และผลประโยชน์ให้กับบุคลากร ศูนย์ สำนัก คณะวิชา และมหาวิทยาลัย ร่วมกัน

ปัจจุบัน สำนักทรัพย์สินและรายได้อาศัยระเบียบ ข้อบังคับสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2558 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ เป็นผู้ควบคุม กำกับดูแล

 

โดยมีฝ่ายธุรกิจจัดหารายได้ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักทรัพย์สินและรายได้ทั้ง 5 ฝ่ายธุรกิจได้แก่

1. ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา

2. ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

3. ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

4. ฝ่ายสถาบันฝึกอบรมและการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา

5. ฝ่ายธุรกิจพื้นที่ให้เช่า

ปรัชญา

บริหารสินทรัพย์ เพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน สร้างเสริมรายได้ ให้ประสบการณ์วิชาชีพ สนับสนุนวิชาการ สำนักงานในอนาคตด้วยหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของสินค้าและบริการ

 

พันธกิจ

1. การจัดระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้มีประสิทธิภาพ

2. ส่งเสริมกิจกรรมจัดหารายได้ ให้บริการด้านวิชาการแก่สังคม พร้อมสนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาและผู้ประกอบการอย่างมีคุณภาพ

3. ให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้แก่บุคลากร และให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเพื่อพัฒนาอาชีพและยกมาตรฐานชีวิต ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น